Dezynfekcja w ultradźwiękach

16-05-2017

Manualna dezynfekcja jest szeroko stosowana do dekontaminacji wyrobów medycznych w gabinetach oraz zakładach ochrony zdrowia. Można ją w dużym stopniu zastąpić procesami wykonywanymi za pomocą maszyn, ale wymaga to poprawy wyposażenia placówek w myjnie-dezynfektory. Dotyczy to szpitali, jak również przychodni i gabinetów zabiegowych.

Wiele gabinetów posiada myjnie ultradźwiękowe, co w znacznym stopniu usprawnia mycie, ale nie poprawia jakości dezynfekcji. Częstotliwość ultradźwięków nie pozwala na uzyskanie skuteczności biobójczej, dlatego w praktyce często spotyka się łączenie mycia UD z chemicznym środkiem dezynfekcyjno-myjącym. Niektórzy dystrybutorzy, wychodząc naprzeciw zapotrzebowaniu personelu, deklarują skuteczność dezynfekcji w procesie mycia ultradźwiękami.

 

Obecnie nie ma norm europejskich służących badaniu skuteczności mikrobójczej w myjni UD. Większość produktów jest badana tylko w wyższym stężeniu i krótszym czasie działania, bez uwzględnienia temperatury mycia. Wiele preparatów dezynfekcyjnych powyżej 35°C ulega rozkładowi, dlatego niezbędne jest wymaganie dokumentów potwierdzających skuteczność biobójczą w podwyższonej temperaturze.

Roztwory myjące używane w myjniach ultradźwiękowych ulegają kontaminacji i nie osiągają skuteczności mikrobójczej wymaganej dla środków dezynfekcyjnych. Roztwory użytkowe preparatów dezynfekcyjnych należy wymieniać po każdym użyciu, ponieważ kolejna partia narzędzi wprowadza do roztworu zanieczyszczenia wiążące się z substancjami aktywnymi, co obniża skuteczność działania.

Użytkownicy myjni ultradźwiękowych muszą być świadomi, że płyn myjący może spowodować skażenie instrumentów chirurgicznych endotoksynami i prowadzić do poważnych infekcji.

 

Błędy popełniania podczas dezynfekcji manualnej

Skuteczności dezynfekcji nie da się zweryfikować bezpośrednio po jej zakończeniu, ponieważ nie ma testów pozwalających na szybkie wykrycie błędów. Skuteczność procesu zależy głównie od decyzji wykwalifikowanego personelu:

  • doboru preparatu do rodzaju narzędzi;
  • ustalenia ryzyka związanego z użyciem sprzętu;
  • prawidłowego przygotowania roztworów użytkowych i dotrzymania czasu dezynfekcji;
  • postępowania po zakończeniu dezynfekcji;
  • właściwego wyposażenia stanowisk do dezynfekcji.

Dominują dwa rodzaje błędów:

  • użycie nieprawidłowego stężenia roztworów użytkowych i skracanie czasu kontaktu z preparatem;
  • nadmierna dezynfekcja polegająca na niedostosowaniu preparatów i parametrów działania do faktycznego zagrożenia.

W pierwszym przypadku tłumaczenie się personelu brakiem czasu czy nagłością zdarzenia prowadzi do zagrożenia skuteczności kolejnych etapów dekontaminacji i pracowników wykonujących, a w rezultacie naraża pacjentów na ryzyko infekcji. Nie ma dezynfekcji i sterylizacji częściowo skutecznych – są albo w pełni skuteczne, albo nieskuteczne.

Drugi przypadek dotyczy stosowania preparatów o szerokim spektrum działania w sposób nieuzasadniony do aktualnego zagrożenia. Często do wstępnej dezynfekcji używane są preparaty prątkobójcze, grzybobójcze, wirusobójcze (z działaniem na adenowirusy i poliowirusy), a nawet sporobójcze. Najbardziej niezrozumiałe jest wymaganie działania sporobójczego do rutynowej dezynfekcji narzędzi, a szczególnie skuteczności wobec Clostridium difficile.

Procedura dezynfekcji, mycia i sterylizacji powinna być tak zaplanowana, aby w kolejnych etapach stopniowo usuwać i niszczyć drobnoustroje, aż do uzyskania wymaganego stopnia bezpieczeństwa. Wstępna dezynfekcja ma za zadanie zabezpieczenie personelu przed skażeniem podczas wykonywania czyszczenia, a zagrożenie działaniem C. difficile jest minimalne, ponieważ prace wykonywane są w rękawicach, a po ich zakończeniu wymagane jest mycie i dezynfekcja rąk.

Opisane wyżej praktyki generują zbędne koszty, wydłużają czas przygotowania narzędzi oraz narażają wyroby medyczne na negatywne działanie preparatów w wysokich stężeniach i podczas długiego z nimi kontaktu.

Źródło: http://evereth.pl/

 

W procesie dezynfekcji i mycia najbardziej zawodnym elementem procesu jest: CZŁOWIEK, dlatego jeżeli możemy, zatrudnijmy maszynę !